Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Finansowanie eko-innowacji

Przygotowanie i uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji przez Sejmik Aktorzy finansowi (banki, fundusze typu „venture capital” – „kapitał ryzyka”, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe) coraz lepiej zdają sobie sprawę z możliwości oraz ryzyka jakie niosą ze sobą technologie środowiskowe. Inwestycje typu „venture capital” stale rosną (8-10% w skali rocznej). Jednakże, w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi inwestycje finansowe w dziedzinie technologii środowiskowych w Europie pozostają jeszcze daleko w tyle. W celu zachęcenia europejskich inwestorów UE stara się promować innowacyjność oraz przedsiębiorczość, traktując te sprawy jako priorytetowe. Opracowanych zostało wiele instrumentów mających na celu wspomaganie inwestycji w dziedzinie technologii środowiskowych.
Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) – jest jednym z nowych programów finansowania, przewidzianym na lata 2007-2013.
Głównym celem programu CIP jest promowanie konkurencyjności i innowacji w Europie, a tym samym przyspieszenie procesu wdrażania postanowień Strategii Lizbońskiej. Budżet programu CIP, przewidziany na lata 2007-2013 wynosi 3,6 miliardów euro. Eko-innowacyjność będzie tematem pojawiającym się w całym programie, a jej budżet wynosi 430 mln euro. Efektywne wykorzystanie energii oraz rozwój odnawialnych źródeł energii są wspierane w ramach programu działań Intelligent Energy Europe („Inteligentna Energia dla Europy”), z budżetem 730 mln euro. Bliższe informacje na temat Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) dostępne są na stronie: – http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/docs/com121_en.pdf

Fundusze Europejskie
W kontekście dotacji unijnych można się spotkać z pojęciami polityki regionalnej, polityki spójności i polityki strukturalnej. Czy są między nimi jakieś różnice? Teoretycznie tak. Polityka strukturalna jest to tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Wspólnot Europejskich (a od 1993 roku – Unii Europejskiej) używane już od 1957 roku. Polityka regionalna jest zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów. Polityka spójności zaś wskazuje na podstawowy cel interwencji, jakim jest zmniejszenie zróżnicowań w Unii. Praktycznie jednak pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i w efekcie – ich mieszkańcami. Jest to taki sposób rozdzielania środków finansowych Unii Europejskiej, aby większość z nich trafiła do regionów znajdujących się w gorszej sytuacji społecznej i gospodarczej. Należy pamiętać, że kryterium podziału środków finansowych Unii Europejskiej jest PKB (Produkt Krajowy Brutto) regionu – poziom zamożności obywateli jest tylko jednym z elementów, które decydują o tym, czy dany region objęty zostanie interwencją środkami Unii Europejskiej. Nie chodzi tutaj o spowolnienie rozwoju bogatych regionów i krajów, ale o przyspieszenie rozwoju regionów opóźnionych. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność całej Unii Europejskiej.
Więcej informacji nt. możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej:
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx
Informacje opublikowane za zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.