Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Regulamin Portalu Eko-Innowacji

I.Informacje ogólne

1. Regulamin korzystania z Portalu Eko –Innowacji , zwanego dalej ,,Regulaminem’’ określa warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.eko-innowacja.pl przez Użytkownika.
2. Portal Eko – Innowacji jest środowiskiem komunikacji służącym do współpracy środowiska naukowego z przedsiębiorcami poprzez możliwość wspólnej realizacji projektów . Portal Eko-Innowacji utworzony został w ramach projektu Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi pt. "Eko-Innowacja - wsparcie współpracy nauki i biznesu w dziedzinach przyrodniczo-technicznych" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej".
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.
4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej www.eko-innowacja.pl,
2. Portal Eko – Innowacji - Podstawowym zadaniem portalu jest komercjalizacja wyników prac badawczych prowadzonych na uczelni, poszukiwanie i komercyjne wykorzystanie wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej. Portal skierowany jest w szczególności do instytucji otoczenia biznesu m.in. ośrodków badawczo-rozwojowych, instytutów wdrożeniowych, władz publicznych, instytucji doradczych, szkoleniowych i konsultingowych. Na łamach portalu prowadzone są bazy danych nowoczesnych systemów i rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i innowacyjnych, które korzystnie wpływają na stan środowiska naturalnego. Wsparcie w tym zakresie w sposób szczególny dotyczy małych i średnich przedsiębiorstw (w tym mikro), które często nie są w stanie samodzielnie wdrażać projekty innowacyjne. Dodatkowo prowadzone są bazy aktualnych linków dotyczących krajowego systemu prawa patentowego oraz dostępności instrumentów finansujących działalność badawczo-rozwojową.
3. Administrator – Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi
4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów Portalu,
5. Login – indywidualny i niepowtarzalny identyfikator użytkownika,
6. Hasło – ciąg znaków wykorzystywany przez Użytkownika jako element uwierzytelnienia,
7. Klient Portalu – użytkownik posiadający login i hasło.

II.Rodzaje i zakres świadczonych usług

Usługi danych przestrzennych udostępnione w Portalu polegają na :
1. usłudze wyszukiwania tj. wyszukiwania zbiorów na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych,
2. usłudze przeglądania tj. wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania zbiorów,
3. usłudze zamieszczania projektów przez pracowników naukowych i przedsiębiorców.

III.Rejestracja, hasła dostępowe i odpowiedzialność

1. Użytkownik, ażeby móc korzystać z usług Portalu obowiązany jest dokonać rejestracji.
2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności przy korzystaniu z dostępu oraz nazwy Użytkownika i hasła.
3. Użytkownik nie może przekazywać osobom trzecim nazwy ani hasła dla swojego konta.
4. W przypadku utraty hasła, przechwycenia nazwy Użytkownika i hasła oraz nieuprawnionego wykorzystania ich w Portalu należy bezzwłocznie poinformować o tym Administratora.
5. W celu sprawdzenia, czy Użytkownik postępuje zgodnie z niniejszymi warunkami, Administrator zastrzega sobie prawo monitorowania działań wykonywanych na stronach Portalu przez Użytkowników.

IV.Zasady korzystania z danych i usług przez Użytkownika

1. Dostęp do usług jest powszechny i nieodpłatny.
2. Użytkownik ma prawo korzystać z zasobów Portalu tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych , wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.).
3. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Portalu, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub w jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

V.Warunki techniczne korzystania z danych i usług

1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Portalu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka internetowa).
2. Przy korzystaniu z zasobów Portalu zabronione jest:
a) wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
b) wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Portal.

VI.Prawa autorskie

Zawartość portalu podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez upoważnienia jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Portalu może stanowić naruszenie praw autorskich.

VII.Zastrzeżenia prawne

Materiały przedstawione na Portalu w zakresie opisanym w Regulaminie dostępne są nieodpłatnie i służą jedynie celom informacyjnym. Opracowania dostępne na Portalu nie stanowią oficjalnego stanowiska Administratora. Żadna z informacji nie stanowi także porady prawnej. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie pochodziły z wiarygodnych źródeł i aby były kompletne, prawdziwe oraz aktualne,. Administrator nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych na tej stronie materiałach, ani za rezultaty działań podjętych w oparciu o prezentowane w serwisie informacje.

VIII. Prywatność

Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników Portalu (pracowników naukowych i przedsiębiorców). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997. o ochronie danych osobowych.

IX.Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Portalu.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu.
5. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności .
6. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub sytemu informatycznego czy też nie przestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.
7. Portal, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
8. Z odnośników od innych zasobów internetowych Użytkownik korzysta na własne ryzyko. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Portal.
9. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Administrator ma prawo do jego wiążącej wykładni z zastosowaniem uwag.