Portal

Aktualności
Kalendarz
Regulamin


Czy uważasz, że eko-innowacje są wdrażane w polskich przedsiębiorstwach?

Strefa innowacji

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku
Przygotowanie i uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji przez Sejmik Województwa w dniu 11 czerwca 2001r. wynikało z potrzeby usystematyzowania i ukierunkowania działań proinnowacyjnych w celu nadrobienia opóźnień w zakresie nowoczesności i innowacyjności gospodarki, a tak e wielu dziedzin ycia społecznego. Obecnie, po niespełna 4 latach realizacji, nale y stwierdzić, e Strategia Innowacji nie była zbiorem pięknych deklaracji, ale przede wszystkim zestawem kompleksowych i spójnych przedsięwzięć mających swój konkretny wymiar praktyczny. Wiele z nich zostało ju zrealizowanych, wiele jest w trakcie realizacji, a pozostałe będą realizowane w najbli szej przyszłości. W tym kontekście mo na mówić, e stworzenie Regionalnej Strategii Innowacji, a zwłaszcza jej realizacja były ogromnym sukcesem całego regionu.
    Do realnych efektów wykonania Strategii Innowacji w zakresie poprawy poziomu wykształcenia mieszkańców regionu nale y zaliczyć utworzenie Państwowej Wy szej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Wy szej Szkoły In ynierii Środowiska w Tucholi, Toruńskiej Szkoły Wy szej w Toruniu, Grudziądzkiej Szkoły Wy szej w Grudziądzu, Wy szej Szkoły Mened erskiej i Wy szej Szkoły Języków Obcych w Świeciu. Udzielono wsparcia finansowego instytucjom oświatowym i dydaktycznym podległym Samorządowi Województwa oraz placówkom szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego.
    W zakresie wspierania sfery przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego w 2002 r. utworzono Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, który rozpoczął swoją działalność latem 2003r. i aktualnie uznawany jest za najbardziej dynamiczny w kraju. W 2004r. Fundusz udzielił 293 poręczenia na kwotę 10,6 mln zł, co pozwoliło małym i średnim firmom z regionu na zaciągnięcie kredytów na sumę blisko 22 mln zł. Wiele z zaciąganych przez przedsiębiorców kredytów zostało wykorzystanych na dalszy rozwój przedsiębiorstw, na liczne inwestycje w nowe maszyny i urządzenia. Ponadto udzielone poręczenia przyczyniły się do powstania niemal 500 nowych miejsc pracy. Nale y równie zwrócić uwagę, e niektóre z firm, dzięki poręczeniu i uzyskanemu kredytowi mogły nadal prowadzić działalność gospodarczą. W województwie funkcjonują tak e lokalne fundusze poręczeń kredytowych w Bydgoszczy, Toruniu, Świeciu i Płu nicy. Trwają prace na utworzeniem takiego funduszu w Grudziądzu.
    Podejmowane są działania na rzecz integracji regionu poprzez kolejne edycje Kujawsko-Pomorskiego Forum Gospodarczego. Do tej pory odbyły się 4 edycje Forum. Ich zadaniem była integracja działań środowisk: samorządowych, gospodarczych i naukowych regionu na rzecz rozwoju województwa.
    Powołano Kujawsko-Pomorską Radę Przedsiębiorczości, która ukonstytuowała się w listopadzie 2003 roku dla wspólnego wypracowania i podejmowania działań związanych ze zdynamizowaniem rozwoju gospodarczego regionu. Rada pracuje w 25-osobowym składzie pod przewodnictwem Marszałka Województwa, a w jej skład wchodzą rektorzy najsilniejszych uczelni, szefowie organizacji samorządu gospodarczego, samorządu lokalnego, związków zawodowych, największych przedsiębiorstw i wybranych organizacji społeczno-zawodowych.
    Przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu powstało Regionalne Centrum Eksportu, w ramach którego utworzona została m.in. baza eksporterów z województwa. Funkcjonuje tak e Kujawsko-Pomorski Klub Eksportera.
    W regionie utworzono Kujawsko-Pomorski Fundusz Po yczkowy. Akt zało ycielski spółki podpisany został w dniu 8 września 2004 roku. Przewiduje się, e pierwsze po yczki powinny być udzielone na początku 2005 roku.
    W 2004 roku na mocy porozumienia z Polską Agencją Inwestycji i Informacji Zagranicznych utworzono w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Centrum Obsługi Inwestora o zasięgu regionalnym.
    W ramach Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza zrealizowany został projekt budowy Centrum Transferu Technologii w Toruniu. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2004 roku przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Program Phare współfinansuje równie projekt przygotowania terenów inwestycyjnych pod Park Przemysłowy w Solcu Kujawskim.
    W ramach Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza realizowany jest projekt utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Solcu Kujawskim. Natomiast w ramach Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza realizowany jest projekt utworzenia Vistula Park Świecie.
    Zaawansowane są tak e działania na rzecz stworzenia parków przemysłowo- technologicznych w Bydgoszczy i w Toruniu. Przewiduje się, e poprawią one atrakcyjność inwestycyjną regionu, przyczynią się do rozwoju infrastruktury lokalnej, wzrostu liczby MŚP i instytucji otoczenia biznesu, a tak e do stworzenia nowych trwałych miejsc pracy.
    Partnerami Toruńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego są: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Agencja Rozwoju Przemysłu, Elana Toruń S.A., Miasto Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Natomiast w tworzeniu Parku Przemysłowo-Technologicznego na terenach Zakładów Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy uczestniczą Miasto Bydgoszcz, Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich, Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Prowadzone są tak e działania na rzecz utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości w Rypinie.
    Przy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy powstało Regionalne Centrum Innowacyjności, a na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Regionalne Studium Informatyczne.
    Zadanie dotyczące budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane jest m. in. poprzez utworzenie regionalnej, szerokopasmowej, szkieletowej sieci informacyjnej z węzłem dystrybucyjnym w ka dym powiecie. W tym celu w 2002r. została powołana Kujawsko- Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. Spółka dysponuje własnym Centrum Zarządzania Siecią i prowadzi prace w ramach, których m.in.:
a. realizuje transmisje szerokopasmowe pomiędzy Bydgoszczą - Toruniem-Włocławkiem,
b. uruchomiła szerokopasmową sieć miejską we Włocławku,
c. uruchomiła transmisje danych pomiędzy Akademią Medyczną w Bydgoszczy i wybranymi szpitalami w województwie,
d. uczestniczy w pracach aplikacyjnych i przygotowaniu usług z zakresu
e-administracji, nauczania na odległość i telemedycyny.
    W zakresie informatyzacji regionu i budowy podstaw społeczeństwa informacyjnego województwo kujawsko-pomorskie nale y do krajowej czołówki. Zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji działania w tym zakresie były szeroko opisywane i konsekwentnie realizowane. Zaowocowało to szeregiem działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. Kontynuowanie przedsięwzięć związanych z budową społeczeństwa informacyjnego wymaga stworzenia dokumentu e-Strategia poświęconego wyłącznie tej problematyce. W związku z tym w opracowanej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zagadnienia z tego obszaru potraktowane zostały bardzo ogólnie.
    Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakładała przeprowadzenie na etapie wdro eniowym analizy popytu na innowacje i potrzeb firm w zakresie wspierania innowacji. Zamierzenie to zostało zrealizowane poprzez projekt celowy dla Regionalnej Strategii Innowacji współfinansowany ze środków Województwa Kujawsko- Pomorskiego oraz Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Projekt umo liwił przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb firm w regionie oraz przeprowadzenie analizy potencjału badawczo-rozwojowego i jednostek wspomagających innowacje. Jednocześnie pozwolił zweryfikować kierunki działań proinnowacyjnych oraz stworzyć konkretne projekty do realizacji w okresie 2005-2015.
Żródło: Zarząd województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pełną treść dokumentu znajdą Państwo >> tutaj <<